Tuhkalannoitus lisää kasvua tehokkaasti

Metsissä, erityisesti turvemailla ravinnetasapainohäiriöt ovat yleisiä ja hidastavat puuston kasvua. Tuhkalannoitus on tehokas tapa korjata metsän ravinnepuutoksia ja nopeuttaa puuston kasvua. Useissa tutkimuksissa sen on todettu lisäävän puiden kasvua turvemailla 20–50 %.

Sopivia lannoituskohteita ovat esimerkiksi:

Turvemaiden ojitusalueet
Turvekankaat, joiden puusto kärsii ravinnepuutoksista tai ravinne-epätasapainosta.
Ensiharvennetut metsät, joiden seuraava hakkuu on ajankohtainen 15–20 vuoden kuluttua.

 

Rakeistetun tuhkalannoituksen vaikutukset

  • Kalkitusvaikutus: vähentää maaperän happamuutta nostamalla sen ph:ta 1–3 yksikköä.
  • Parantaa ravinteiden liukoisuutta kemiallisiin lannoitteisiin verrattuna.
  • Fosforin ja kaliumin määrät suhteessa typpeen saadaan tasapainoisemmaksi. Tämä parantaa merkittävästi puiden kasvua. (Erityisesti runsastyppiset, ojitetut suot)
  • Parantaa kokonaisuudessaan maaperän ravinteisuutta, jolloin seuraavassa metsikössä on parempi kasvu.
  • Kalkitsee maaperää ja siten pienentää raskasmetallien vapautumista maaperästä.
  • Tuhka saadaan hyötykäyttöön.
  • Korvaa puunkorjuusta ja ravinteiden huuhtoutumisesta aiheutuvaa ravinteiden menetystä.
  • Vesistöjen suojelutoimenpide: vähentää kunnostusojitustarvetta ja vähentää näin humuspäästöjä.Tuhkalannoite on pölyämätön, helppo kuljettaa, varastoida ja levittää. Se liukenee hitaasti ja luovuttaa ravinteita tasaisesti, eikä huuhtoudu sadevesien mukana. Tuhkalannoituksen vaikutusaika on jopa 40 vuotta. Sinä aikana puuston kasvu lisääntyy keskimäärin 3 m3/ha/v.

Rakeistettu tuhkalannoite on täysin kotimainen, ekologinen kiertotalouden tuote. Palauttamalla puista peräisin olevat ravinteet takaisin kiertoon vähennämme maaperästä louhittavien ravinteiden määrää.

Turve- ja kangasmaiden tuhkalannoitteeseen lisätään metsän tarvitsemia ravinteita (kalium, boori). Kangasmaiden tuhkalannoitteeseen lisätään myös typpeä.

Tuhkalannoita metsäsi ja luo lisähiilinieluja


Tee kanssamme hiilinielusopimus: lannoita metsäsi tuhkalannoitteella tai liitä aiemmin tuhkalannoitettu metsäsi Hiilinielurekisteriin. Tuhkalannoitus ja muut hoitotoimet luovat lisähiilinieluja. Myymme Hiilinielurekisteriin liitettyjen metsien lisähiilinieluja kompensoimaan ihmisten, yritystoiminnan ja projektien aiheuttamia CO2-päästöjä. Lue lisää...

Voit tilata pelkän tuhkalannoituksen Rakeistus Oy:ltä.

...